Algemene voorwaarden TMS STudio

Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging
1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen TMS de opdrachtgever en TMS gesloten overeenkomsten.

1.2 Offerte
Offertes zijn 30 dagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

1.3 Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat TMS een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nader mondelinge afspraken en bedingen binden TMS eerst nadat deze schriftelijk door TMS zijn bevestigd.

1.4 Meerdere opdrachtgevers

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan TMS wenst te verstrekken, dient hij TMS , ondervermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 2. De uitvoering van de overeenkomst
2.1 Uitvoeren opdracht
TMS zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal TMS de opdrachtgever op dehoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 Verstrekken van gegevens e.d.
De opdrachtgever is gehouden al dat gene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door TMS mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3 Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste opnames van het project te controleren en goed te keuren. Indien TMS, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van TMS zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te
bevestigen.

2.4 Termijn van levering
Een door TMS opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. TMS is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem / haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

2.5 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen
Tenzij anders is overeengekomen behoren het aanvragen van auteursrechten en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke- of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van TMS.

2.6 Reclames
Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 8  werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

Artikel 3. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
3.1 Auteursrecht en industriële eigendom
Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, toe aan TMS . Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend TMS daartoe bevoegd.

3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3.3 Naamsvermelding

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is TMS te alle tijde gerechtigd om zijn / haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van TMS openbaar te maken of te verveelvoudigen.

3.4 Eigendom bij TMS
Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door TMS tot stand gebrachte opnames, composities en andere materialen of (elektronische) bestanden en alle intellectuele eigendomsrechten eigendom van TMS. De opdrachtgever kan voorts in geen geval jegens TMS aanspraak maken op afgifte of levering van de door TMS
vervaardigde / gebruikte digitale bronbestanden.

Artikel 4. Gebruik en licentie
4.1 Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met TMS, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van de opnames, composities voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het produkt, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan TMS bekend te zijn gemaakt.

4.2 Ruimer gebruik
De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van TMS niet gerechtigd het produkt ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

4.3 Wijzigingen
Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van TMS veranderingen in de voorlopige of definitieve produkten, aan te brengen of te laten aanbrengen.

4.4 Eigen promotie
TMS heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de opnames, composities te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 5. Betaling en incassokosten
5.1 Betalingsverplichting
 • Volledige productie
  Na ondertekening van de overeenkomst voor een volledige productie dient 50% van het totaalbedrag direct te worden aanbetaald. Bij aflevering dient het restant betaald te worden, waar nodig gecorrigeerd door bijkomende kosten.
 • Losse studiohuur
  Voor losse studiohuur geldt contante betaling, tenzij anders is overeengekomen.
 • Opleiding
  Uiterlijk één week voor aanvang van de opleiding dient het totaalbedrag te zijn voldaan. In geval van deelbetalingen geldt dat het 1e deel één week voor aanvang van de opleiding moet zijn voldaan en de restantbetaling halverwege de opleiding moet worden voldaan. Restitutie van opleidingsgelden is niet mogelijk.
 • Verkoop producten
  Voor producten die besteld moeten worden, geldt vooruitbetaling. Occasions en nieuwe producten die op voorraad zijn dienen contant betaald te worden, tenzij anders is overeengekomen. 
Indien is overeengekomen dat een factuur achteraf betaald zal worden, dient deze betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum op bankrekening 41.71.60.577 ten name van TMS Studio te Tilburg op een door TMS aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

5.2. Incassokosten
In alle gevallen geldt dat na het verstrijken van de betreffende termijn door TMS nog geen (volledige) betaling is ontvangen, de opdrachtgever in verzuim is en hij een rente verschuldigd is gelijk aan de wettelijke rente. Alle door TMS gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder inbegrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 8% van het factuurbedrag met een minimum van € 75,-.

5.3 Periodieke betalingen
TMS heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

5.4 Geen korting of compensatie
De opdrachtgever verricht de aan TMS verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan TMS heeft verstrekt.

5.5 Vervallen licentie

Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikt belang is.

Artikel 6. Opzegging en ontbinding overeenkomst
6.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

6.2 Ontbinding overeenkomst door opdrachtnemer
Indien de overeenkomst door TMS wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient laatstgenoemde het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

6.3 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging
Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer)toegestaan de hem ter beschikking gestelde opnames, composities te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

6.4 Duur overeenkomsten
Wanneer de werkzaamheden van TMS bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van tenminste één maand..

Artikel 7. Garanties en vrijwaringen
7.1 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp
De opdrachtgever vrijwaart TMS of door TMS bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het
resultaat van de opdracht.

7.2 Verstrekte materialen en gegevens
De opdrachtgever vrijwaart TMS voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendoms- en auteursrechten op door de opdrachtgever verstrekte materialen, opnames of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 Aansprakelijkheid
TMS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
 • Fouten in het materiaal, opnames en teksten dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
 • Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen.
 • Fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
 • Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
 • Fouten in de opnames, composities of de tekst / gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
 • Fouten in de opnames composities of de tekst / gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaalde demo of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk demo of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
Artikel 9. Taalkundige, tekstuele / of grammaticale fouten
9.1 Beperking aansprakelijkheid
Behoudens in geval van opzet of grove schuld van TMS of de bedrijfsleiding van TMS, is de aansprakelijkheid van TMS voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 500,- of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium.

9.2 Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

9.3 Kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van de door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan TMS niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

9.4 Bewaarplicht
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch TMS jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 10. Overige bepalingen
10.1 Overdracht aan derden
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met TMS gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

10.2 Vertrouwelijkheid
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

10.3 Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen TMS en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11. Inwerkingtreding
Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 juli 2010.